News

News

Day: December 21, 2020

“โคคา-โคลา”ประกาศ เลิกจ้างพนักงานทั่วโลก2,200คน“โคคา-โคลา”ประกาศ เลิกจ้างพนักงานทั่วโลก2,200คน


บริษัทโคคา-โคลา ประกาศแผนปลดพนักงาน 2,200 คนทั่วโลก รวมถึง 1,200 คนในอเมริกา ผลกระทบทางธุรกิจระลอกล่าสุด จากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ...

TopBack to Top